Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit: de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, gepubliceerd op de website van de stichting.

Jaarverslagen

Jaarrekeningen

Publicatie ANBI verantwoording